COMPARTIMENT JURIDIC

Atributii:

1. Întocmeşte dosarele şedinţelor Consiliului Local, răspunde de ordonarea, păstrarea şi arhivarea acestora;

2. Ține evidenţa proiectelor de dispoziţii şi hotărâri aduse la viză juridică;

3. Înregistrează şi conduce evidenţa pentru dispoziţiile primarului şi hotărârile Consiliului Local, asigură multiplicarea acestora şi transmiterea în termenul legal, luând măsuri pentru publicarea în presă, când este cazul;

4. Efectuează prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului Local, întocmind registrul de prezenţă;

5. Asigură convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în vederea desfăsurării şedinţelor comisiilor de specialitate;

6. Răspunde ca în termen de 24 de ore de la adoptarea actelor cu caracter normativ, acestea să fie redactate în forma finală în acare au fost aprobate şi să le prezinte pentru contrasemnare şi semnare la persoanele abilitate în acest sens;

7. Înaintează Instituţiei Prefectului - judeţul Caras-Severin hotărârile şi dispoziţiile, pentru verificarea legalităţii de către prefect;

8. După primirea adresei Instituţiei Prefectului - judeţul Caras-Severin prin care se comunică legalitatea actului normativ aprobat, sau la expirarea celor 5 zile de la comunicarea oficială către prefect a actului normativ, va depune în 24 de ore, actul normativ la secretarul comunei, în vederea publicării în Monitorul Oficial al judeţului;

9. Soluţionează adresele şi petiţiile care îi sunt repartizate;

10. Răspunde de aplicarea Legii nr.15/2003;

11. Răspunde de aplicarea Legii nr.646/2002;

12. Asigura reprezentarea Primărie şi a Consiliului local în fata organelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice;

13. Ține evidenţa la zi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

14. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în conformitate cu atribuţiile şi domeniul de activitate, precum şi procedurile stabilite prin Dispoziţia primarului;

15. Sprijină activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

16. Asigură asistenţa de specialitate a consilierilor, în elaborarea proiectelor de hotărâri sau a altor lucrări;

17. Întocmeşte rapoarte, avize, pe marginea lucrărilor şi documentelor transmise de Consiliul Local şi primar pentru analiză;

18. Întocmeşte propuneri şi observaţii la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale primarului, precum şi la proiectele de contracte şi orice acte care angajează răspunderea patrimoniala a acestora, răspunzând de legalitatea măsurilor prevăzute în aceste acte;

19. Sprijină compartimentele de specialitate pentru soluţionarea neînţelegerilor cu privire la încheierea contractelor economice;

20. Avizează proiectele de acte normative care se vor elabora în conformitate cu Normele de tehnică legislativă prevăzute în Legea nr.24/2000, republicată, coroborate cu H.G. nr.50/2005, republicată, proiecte ce vor fi înaintate spre adoptare Guvernului României;

21. Ține evidenţa hotărârilor consiliului local cu privire la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei potrivit Legii nr.213/1998;

22. Vizează pentru legalitate dispoziţiile de sancţionare ale angajaţilor;

23. Iniţiază, împreună cu celelalte compartimente de specialitate acţiuni de popularizare a legislaţiei şi a celorlalte acte normative ale autorităţilor publice centrale, judeţene şi locale;

24. Ține evidenta tuturor actelor normative publicate, întocmind scadenţarul cu sarcinile ce revin Consiliului Local, pe care îl prezintă primarului, viceprimarului şi secretarului comunei;

25. Asigură asistenţă şi reprezentare juridică instituţiilor şi operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local;

26. Desfăşoară activităţi conexe pentru punerea în aplicare a Legii nr.10/2001;

27. Desfăşoară activităţi pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoara activităţi conexe actului medical;

28. Ține evidenţa hotărârile judecătoresti rămase irevocabile prin care au fost constituite asociaţii şi fundaţii precum şi a înscrisurilor doveditoare, pe raza comunei Ciclova Romana;

29. Înregistrează, evidenţiază şi urmăreşte circuitul la zi a publicaţiilor existente în bibliotecă (literatură de specialitate, doctrină, tratate de specialitate, etc.);

30. Asigură prelucrarea, analizarea unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrari în vederea pregătirii profesionale de specialitate;

31. Elaborează şi semnează contractele ce se încheie de către primărie şi Consiliul local al comunei Ciclova Romana;

32. Asigură legătura şi buna colaborare între firmele specializate care reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti, conform contractului de colaborare;

33. Vizează corespondenţa externă;

34. Participă la audienţele acordate de către primar şi viceprimar;

35. În calitate de reprezentant al instituţiei, participă la dezbaterea succesiunilor vacante;

36. Întocmeştele referatele şi proiectele de dispoziţii în vederea semnării acestora de către primar;

37. Înaintează către instanţă plângerile la procesele verbale de constatare a contravenţiei;

38. Asigură relaţia cu societatea civilă, primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normative propuse;

39. Realizează sarcinile legate de gestionarea informaţiilor clasificate;

40. Împreună cu alte compartimente de specialitate din cadrul aparatului propriu propune măsuri şi acţiuni specifice de îmbunătăţire a relaţiilor dintre serviciile publice ale consiliilor locale şi cetăţeni;